طرح پیش فروش لیزینگی کشنده ۴۴ تن تک محور DAEWOO با قیمت قطعی

سازمان فروش شرکت کاسپین خودرو (نماینده رسمی محصولات تجاری دووتراکس کره جنوبی)

طرح پیش فروش مرحله ای کشنده ۴۴ تن تک محور DAEWOO با قیمت قطعی

سازمان فروش شرکت کاسپین خودرو (نماینده رسمی محصولات تجاری دووتراکس کره جنوبی)

طرح پیش فروش کشنده ۴۴ تن تک محور DAEWOO بصورت لیزینگ (۳۶ ماهه)

سازمان فروش شرکت کاسپین خودرو (نماینده رسمی محصولات تجاری دووتراکس کره جنوبی)

طرح پیش فروش مرحله ای کامیون ۱۸ تن تک محور DAEWOO با قیمت قطعی (بصورت لیزینگ)

سازمان فروش شرکت کاسپین خودرو (نماینده رسمی محصولات تجاری دووتراکس کره جنوبی)

طرح فروش نقدی کامیون تک محور ۱۸ تن DAEWOO

سازمان فروش شرکت کاسپین خودرو (نماینده رسمی محصولات تجاری دووتراکس کره جنوبی)

طرح فروش نقدی کشنده ۴۴ تن تک محور DAEWOO

سازمان فروش شرکت کاسپین خودرو (نماینده رسمی محصولات تجاری دووتراکس کره جنوبی)

طرح پیش فروش کامیون ۱۸ تن تک محور DAEWOO بصورت لیزینگ ( ۳۶ ماهه)

سازمان فروش شرکت کاسپین خودرو (نماینده رسمی محصولات تجاری دووتراکس کره جنوبی)

طرح پیش فروش کشنده ۴۴ تن تک محور DAEWOO بصورت لیزینگ (۳۶ ماهه)

سازمان فروش شرکت کاسپین خودرو (نماینده رسمی محصولات تجاری دووتراکس کره جنوبی)

طرح فروش دومرحله ای کامیون ۱۸ تن DAEWOO

سازمان فروش شرکت کاسپین خودرو (نماینده رسمی محصولات تجاری دووتراکس کره جنوبی)

طرح فروش فوق العاده کامیون ۱۸ تن تک محور DAEWOO به مناسبت حضور در بیستمین نمایشگاه بین المللی خودرو استان فارس

سازمان فروش شرکت کاسپین خودرو (نماینده رسمی محصولات تجاری دووتراکس کره جنوبی)

شرایط فروش ویژه عیدانه

سازمان فروش شرکت کاسپین خودرو (نماینده رسمی محصولات تجاری دووتراکس کره جنوبی)

فروش مرحله ای کامیون کشنده تک محورDAEWOO

سازمان فروش شرکت کاسپین خودرو (نماینده رسمی محصولات تجاری دووتراکس کره جنوبی)

طرح فروش دو مرحله ای کامیون ۱۸ تن باری DAEWOO (بهمن ماه)

سازمان فروش شرکت کاسپین خودرو (نماینده رسمی محصولات تجاری دووتراکس کره جنوبی)

طرح فروش دو مرحله ای کامیون ۱۸ تن باری DAEWOO (دی ماه)

سازمان فروش شرکت کاسپین خودرو (نماینده رسمی محصولات تجاری دووتراکس کره جنوبی)

فروش نقدی کامیون ۱۸ تن باری DAEWOO با قیمت قطعی

سازمان فروش شرکت کاسپین خودرو (نماینده رسمی محصولات تجاری دووتراکس کره جنوبی)

طرح فروش فوق العاده محصولات کاسپین خودرو با قیمت قطعی

به مناسبت حضور در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی خودرو مشهد

شرکت کاسپین خودرو