انتقادات و پیشنهادات

انتقادات و پیشنهادات

انتقادات و پیشنهادات

مشتری گرامی هدف از تكميل اين فرم دريافت انتقادات و پیشنهادات شما در جهت بررسی و بهبود آن می باشد. لذا خواهشمند است با ذكر انتقادات و نظرات خود ما را در جهت نيل به اين هدف كه نهايتاً جلب رضايت شما مشتری گرامی می باشد ياري نمائيد.
کلیه اطلاعات و انتقادات شما محرمانه تلقی می‌گردد.