انتقادات و پیشنهادات

انتقادات و پیشنهادات

Accepted file types: jpg, jpeg, pdf, png, Max. file size: 2 MB.
انتقادات و پیشنهادات

لطفا انتقاد یا پیشنهاد خود را پس از دریافت فرم و تکمیل آن، بصورت یکی از فرمت های (JPG, JPEG, PDF, PNG) در کادر درج شده آپلود کنید. حجم فایل ارسالی نباید بیشتر از 2MB باشد.