ویرایش دستمزد خدمات

ویرایش جدول دستمزد خدمات

2,438 مورد از 244 برگهٔ بعدی برگه آخر

ردیف برند مدل کد خدمت عنوان خدمت زمان استاندارد اجرت
1 Daewooکامیون-GC5AA 1120100-18باز و بست میل لنگ18.74188800
2 Daewooکامیون-GC5AA 1110300-18باز و بست بلوک سیلندر31.57056000
3 Daewooکامیون-GC5AA 1110320-18تعمیر بلوک سیلندر0.5112000
4 Daewooکامیون-GC5AA 1140150-18تراش سرسیلندر1224000
5 Daewooکامیون-GC5AA 1140110-18تعمیر اساسی سرسیلندر9.62150400
6 Daewooکامیون-GC5AA 1140100-18باز و بست سرسیلندر6.81523200
7 Daewooکامیون-GC5AA 1140120-18تعمیر سرسیلندر1224000
8 Daewooکامیون-GC5AA 1122000-18باز و بست فولی سر میل لنگ2.5560000
9 Daewooکامیون-GC5AA 1420700-18باز و بست فیلتر سوخت0.244800
10 Daewooکامیون-GC5AA 1420600-18باز و بست فیلتر آبگیر سوخت306720000
ردیف برند مدل کد خدمت عنوان خدمت زمان استاندارد اجرت
2,438 مورد Current Page1 از 244 برگهٔ بعدی برگه آخر